Personal Data Processing (EST)

TÖÖLE KANDIDEERIJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED BB FINANCE OÜ-S

Mõisted ja kontaktid


Andmekaitsespetsialist
 on vastutava töötleja poolt määratud isik, kelle poole saad pöörduda, kui Sul on oma isikuandmete töötlemisega seonduvaid küsimusi. Lisaks on andmekaitsespetsialist vastutava töötleja kontaktisikuks suhtlemisel järelevalveametiga (Andmekaitse Inspektsioon) ning vastutav selle eest, et kõik andmekaitsega seotud nõuded oleksid täidetud. Andmekaitsespetsialistiga kontakteerumiseks saada e-mail: andmekaitse@bbfinance.ee.

Isikuandmed on igasugune Sinuga seotud teave, mille alusel (kas üksi või kogumina) on võimalik ilma märkimisväärse ajalise ja/või rahalise ressursita Sinu isik tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on Sinu isikuandmetega tehtav igasugune toiming nt. isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, säilitamine, päringute tegemine jne.

Kontsern on BB Finance OÜ ning kõik praegused ja tulevased tütarettevõtted.

Vastutav töötleja on BB Finance OÜ (reg.nr. 11306564), aadress: Pronksi 19, 10124 Tallinn.

Volitatud töötleja on lepinguline partner, kes töötleb Sinu andmeid BB Finance OÜ („meie“) nimel.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või organ, kellel on õigus Sinu isikuandmeid töödelda, aga kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ega isik, kes töötab vastutava või volitatud töötleja alluvuses.

 1. Sissejuhatus

  Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad BB Finance OÜ („BBF“) poolt töödeldavate isikuandmete kohta, sh. isikuandmete kohta, mis on meile teada enne käesolevate tingimuste jõustumist, kui Sa kandideerid, oled kandideerinud või kandideerisid tööle BBF-i või kontserni. Kuna käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted sisaldavad olulist teavet mh. Sinu õiguste ja kohustuste kohta, palume lugeda selle tingimusi hoolikalt ja suhtuda neisse täie tõsidusega.

 2. Milliseid Sinu isikuandmeid BBF töötleb, miks, kust me need saame ja millisel õiguslikul alusel me neid töötleme?

  Sinu isikuandmeid saame kahel viisil:

  • Sinult endalt (nt. CV, motivatsioonikiri, kaaskiri, soovituskiri, intervjuu jms.);
  • muudest allikatest (nt. riiklikud registrid, avalikud andmebaasid, sotsiaalmeedia, tööportaalid nt. CV Keskus jms.).

  Me kogume Sinu kohta üksnes sellist teavet, mis on vajalik värbamisprotsessi läbiviimiseks ja Sinu sobivuse ja karjäärivõimaluse hindamiseks ning Sinu, meie töötajate ja varade kaitseks (seda vaid juhul, kui tuled intervjuule meie kontorisse).

  Juhul, kui meil tekib vajadus täiendava teabe saamiseks, anname sellest Sulle eraldi teada.

  Sinu kohta kogume alltoodud isikuandmeid märgitud eesmärkidel:

  KategooriaIsikuandmedTöötlemise eesmärk, st. miks me neid andmeid töötleme
  Identifitseerimisandmed– Nimi
  – Isikukood
  Värbamisprotsessi raames Sinuga suhtlemiseks ja Sinu ametikohale sobivuse hindamiseks ning töölepingu ettevalmistamiseks
  Kommunikatsiooni info– Meie vahel peetud vestlused e-maili ja/või Skype vms. vahendusel
  Karjääriinfo– Haridustase
  – Läbitud koolid ja koolitused
  – Räägitavad keeled
  – Sertifikaatide/diplomite koopiad
  – Varasemad töö- ja ametikohad
  – Töötasu info (palgaootus)
  – CV, motivatsioonikirjad, intervjuudel tehtud märkmed, mis võivad sisaldada meie hinnanguid Sinu kui kandidaadi kohta, soovitused jms. info, mida pead vajalikuks ise meiega jagada

  Eeltoodud andmete töötlemine toimub Sinu antud nõusoleku alusel. Kandideerides tööle BBF-i annad Sa meile nõusoleku eeltoodud andmete töötlemiseks nimetatud eesmärgil. Kinnitame, et töötleme nõusolekuga antud isikuandmeid üksnes selles ulatuses ja eesmärgil nagu oli nõusolek antud. Nõusoleku võid igal ajal tagasi võtta. Täpsemalt vaata allpool peatükki „Sinu õigused“.

  KategooriaIsikuandmedTöötlemise eesmärk, st. miks me neid andmeid töötleme
  Identifitseerimisandmed– Nimi
  – Isikukood
  Kuna finantseerimisasutuste töötajatele kehtivad seadustest tulenevalt kõrgendatud nõuded maine ja usaldusväärsuse osas, teostame Sinu kohta taustakontrolli
  Avaliku elu andmed– Maine
  – Info riikliku taustaga isikuks või rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektiks olemise kohta
  Maksehäirete andmed– Andmed krediidikirjete sh. võlgnevuste kohta
  Kohtumenetluste andmed– Andmed süüdimõistmiste, karistuste, käimasolevate kohtu-, täite- ja pankrotimenetluste kohta
  Identifitseerimisandmed– Turvakaamerate salvestised, sh. videopildidSinu ja meie töötajate turvalisuse ning meie varade kaitseks on meie territooriumil videovalve, mille salvestisi, sh. videopilte töötleme juhul, kui Sa tuled meie kontorisse intervjuule. Turvakaamerate salvestamise täpsema korraga tutvumiseks saada kiri meie andmekaitsespetsialistile: andmekaitse@bbfinance.ee.

  Eeltoodud andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi – vajadusel on meil õigus töödelda isikuandmeid, kui meie või kolmanda isiku huvid nende andmete töötlemiseks ületavad kaalukalt Sinu huve st. selliste andmete töötlemine ei piira oluliselt Sinu põhiõigusi ja vabadusi (nt. meie territooriumil turvakaamerate salvestused isikute ja varade kaitsmiseks). Õigustatud huvi alusel andmete töötlemise osas on Sul õigus esitada igal ajal vastuväiteid. Täpsemalt vaata allpool peatükki „Sinu õigused“.

  KategooriaIsikuandmedTöötlemise eesmärk, st. miks me neid andmeid töötleme
  Identifitseerimisandmed– Nimi
  – Isikukood
  Tulevasteks värbamisteks (talendibaas), kui Sa ei osutunud sel korral valituks
  Kontaktandmed– Sinu isiklik telefoninumber
  – Sinu isiklik e-mail
  Kommunikatsiooni info– Meie vahel peetud vestlused e-maili ja/või Skype vms. vahendusel
  Karjääriinfo– Haridustase
  – Läbitud koolid ja koolitused
  – Räägitavad keeled
  – Sertifikaatide/diplomite koopiad
  – Varasemad töö- ja ametikohad
  – Töötasu info (palgaootus)
  – CV, motivatsioonikirjad, intervjuudel tehtud märkmed, mis võivad sisaldada meie hinnanguid Sinu kui kandidaadi kohta, soovitused jms. info, mida pead vajalikuks ise meiega jagada

  Eeltoodud andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, st. nimetatud andmeid talendibaasi tarbeks töötleme üksnes siis, kui Sa oled andnud meile selleks eraldi nõusoleku. Kinnitame, et töötleme nõusolekuga antud isikuandmeid üksnes selles ulatuses ja eesmärgil nagu oli nõusolek antud. Nõusoleku võid igal ajal tagasi võtta. Täpsemalt vaata allpool peatükki „Sinu õigused“.

 3. Millal me edastame Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh. kolmandatesse riikidesse?

  Meil on õigus, Sinu nõusolekuta, edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele (eraõiguslikud-, avalik-õiguslikud-, riiklikud registrid ja andmekogud), kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest ja/või see on vajalik Sinuga lepingu sõlmimiseks, selle täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Eeltoodud alusel võime edastada Sinu isikuandmeid taustakontrolli raames muu hulgas alljärgnevatele kolmandatele isikutele/volitatud töötlejatele:

  • meie kontserni ettevõtted;
  • Politsei-ja Piirivalveamet;
  • Creditinfo Eesti AS jt.

  Meil on õigus edastada ja säilitada Sinu kohta kogutud isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates kohtades, sh. riikides, kus isikuandmete kaitse ei pruugi olla sama.

  Juhul, kui me oleme otsustanud kasutada andmete säilitamiseks väljapool EMP`d asuvat teenusepakkujat, oleme kohustatud tagama, et edasiantavatele isikuandmetele kohaldub EMP-ga võrdväärne kaitse ning edasiandmine on seaduslik.

 4. Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?

  Sinu kohta kogutud isikuandmeid säilitame kooskõlas meie kehtivate andmete säilitamise eeskirjadega.

  Üldjuhul säilitame Sinu isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast värbamisprotsessi lõppemist Võrdse kohtlemise seaduse §-st 25 tulenevalt, kui Sa ei osutunud valituks. Pikemaajaliselt säilitame Sinu isikuandmeid üksnes Sinu nõusolekul (nt. talendibaasi tarvis).

  kui Sinu kandidatuur osutub edukaks, võime Sinu isikuandmeid säilitada kauem, lähtudes erinevates seadustes sätestatud isikuandmete säilitamise tähtaegadest ning võimalikest nõuete aegumistähtaegadest. Sellisel juhul tutvustatakse neid tingimusi Sulle täpsemalt juba tööle asumisel.

  Juhul, kui meil ei ole enam vajadust Sinu isikuandmete säilitamiseks, kustutame või anonümiseerime Sinu isikuandmed viivitamatult.

 5. Sinu õigused

  Sul on õigus:

  • nõuda ebapiisavate, ebatäielike või vigaste isikuandmete parandamist;
  • esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele, kui me töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel (nt. turvakaamerate salvestised);
  • nõuda oma isikuandmete kustutamist, mille säilitamiseks puudub meil õiguslik alus;
  • piirata oma isikuandmete töötlemist ühel või mitmel eesmärgil;
  • saada teavet selle kohta, kas me töötleme Sinu isikuandmeid ning tutvuda enda isikuandmetega;
  • saada Sinu poolt isiklikult edastatud isikuandmeid, mida töödeldakse elektrooniliselt nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, ning, kui see on teostatav, õigus nõuda selliste andmete üle kandmist kolmandale isikule;
  • võtta oma nõusolek Sinu isikuandmete töötlemiseks tagasi ;
  • esitada kaebus isikuandmete kasutamise kohta Andmekaitse Inspektsioonile www.aki.ee, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine rikub Sinu õigusi ja huve.

  Juhul, kui Sul on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi, pöördu meie andmekaitsespetsialisti poole, kas postiaadressil Pronksi 19, 10124 Tallinn või e-posti teel: andmekaitse@bbfinance.ee.

  Kõik pöördumised vaatame läbi ja vastame Sulle esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates pöördumise saamisest. Juhul, kui pöördumise sisust tulenevalt nõuavad asjaolud põhjalikumat selgitamist, on meil õigus eelnimetatud tähtaega pikendada.

 6. Kuidas me tagame Sinu isikuandmete turvalisuse?

  Isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutame mitmeid erinevaid meetmeid, sh. krüpteerimist. Kõikidele meie töötajatele ja kolmandatele isikutele, kellele on käesolevate tingimustega lubatud andmete töötlemine, on pandud kohustus järgida asjakohaseid standardeid (sh tehnoloogilisi standardeid) ning kohustus kaitsta ja kohaldada asjakohaseid teabe kasutamise-ja edastamise meetmeid.

  Käesolevates tingimustes sätestamata küsimuste korral juhindume asjakohastest õigusaktidest, milleks mh. on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR ), isikuandmete kaitse seadus (IKS ), krediidiandjate-ja vahendajate seadus (KAVS ), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS ) ning järelevalveasutuste (Andmekaitse Inspektsioon, Finantsinspektsioon jt.) juhised.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019009
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122019020